Свещеното знание на първата цивилизация

Как бихте реагирали на твърдение, че в България е открита най-древната наука на света?
Става дума за загадъчната цивилизация, оставила в на­следство Варненския неолитен некропол. Той е открит през 1972 г. и е прочут с най-старото обработено злато в света. Датировката му е на­правена от водещите лаборатории за радиовъглероден анализ в Европа. Предизвиква възхищение от Япония до Франция и Америка. Впечат­лява с художествения гений на нашите предшественици от каменно-медната епоха.
Но сега ни поразява и с гениалното мислене на хората отпреди седем хилядолетия.
И сензацията продължава - от археология към архео-ЛОГИКА.
Зажалост вече не е между живите археологът Иван Иванов, който прави разкопките на Варненския некропол. Той осмисля и популя­ризира находките със самочувствие, достойно за голя­мото откритие. Дължим признателност на него и ко­легите му!
Дължим поклон на българската археология, която стопля измръзналите ни от прагматизъм умове с прозрения за далечното време. Вярно е, че от грижи за днешния ден българинът не може да мисли спокойно за утрешния. Какво остава за времето преди 6500-7000 години. Археологията не дава хляб на съвременниците. Но може да им даде дух, стига да имат силата да го носят.
И така възможно ли е именно в България да се е зародила най-древната цивилизация, кодирала научни знания върху най-старото злато на света? Не е ли Вар­на първата културна столица на Европа? И не изглеждат ли пресилени твърденията за научно мислене две хиля­ди години преди Хеопсовата пирамида и Стоунхендж? Става въпрос за епоха 40 века преди Питагор!
И все пак Варненското златно съкровище е факт и датирането му е съвсем категорично. А там върху златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см са закодирани няколко правоъгълни триъгълника. Един от тях, със страни 3, 4, и 5 единици, е прочутият триъгълник, наречен много векове по-късно Питагоров. Върху същата фигурка на бик през специално отбелязани структурни елементи могат да се прокарат ъгли от 90, 70, 65, 60, 45 и 30 градуса. Най-вероятно именно тази цивилизация е открила значението на перпендикуляра, както и факта, че 4 прави ъгъла са равни на 360-те градуса на окръжността.
Потвърждения на тази хипотеза намираме в глинени съдове от V и V хилядолетие преди Христа, които украсяват праисторическите зали на Археологическия музей във Варна и Националния исторически музей в София. Правите ъгли са мате­риализирани в двете злат­ни плочи от Варненския некропол,ед­ната от които се пази в НИМ -София. Специално място има правият ъгъл и в златни­те фигури на бик, който из­глежда е бил свещено жи­вотно по онова време. Хиля­долетия по-късно такива са били и биковете Апис в древ ноегипетската култура.
Тук е мястото „да хванем бика за рогата!" Пък и време­то е символично-сега е годи­ната на земния бик, който трябвало да се изобразява в жълто. За разлика от популярните Апис-и върху нашите златни бикове са изобразени ъглови и чис­лови съотношения. Числата са представени като множества от точки (с техни околности, или „пъпки") по външния контур на фигури­те. На пръв поглед те са укра­са на златните предмети.
Но това е само на пръв по­глед... Наблюдателният читател ще забележи колко пропорционални са двете
ние". Нещо повече, свърза­ната с него прогресия на фибоначи, поредицата от числа 3,5,8,13,21,34,55... е зако­дирана в двете фигури на бикове.
Самият код е прост и еле­гантен - по-скоро представя, а не скрива математически­те свойства, включително и операциите с числа. Съще­временно фигурите елементи - разстояние меж­ду предни и задни копита, чела и др. е много близко до легендарното „златно сече на бика могат да се използват като златен еталон за изработване на първите уреди за навигация и движение по азимут. Намерен е древен предмет (на дясната снимка долу), който би могъл да служи за бърза ориентация в пространството въз основа на са от кост или мрамор; наричат ги „идоли" и търсят мястото им в свещенодействия и култови ритуали.
Но в проекта „Архео-Логика на свещените символи" заедно с Христо Михайлов и Владимир Божилов мо­жем да осмислим практическа функция на тези странни идоли. Те дават възможност да се поддържа или ко­ригира курсът на кораб, да се следва маршрут при пътешествие. Това позволява да се използват стандартни процедури за бърза ориентация по Слънцето, звездите и други свещени обекти.
Свещеният им характер не е произволна приумица, а психологическо признание на факта, че те помагат за оцеляването и евентуалното завръщане след странстване. А че не всички са се завръщали - за това може би говорят множеството символични погребения (б. р. - без покойник) във Варненския некропол. Но все пак - отново и отново - тези храбри хора са пътешествали. И свещените им знания са се разпространили на хиляди километри, за хиляди години...
Матрицата на тези знания може да се „сглоби" от артефактите на Варненския некропол. Те са учудващо ми­ниатюрни като размери, но заредени с информация, която две хилядолетия по-късно ще се въплъти в
гигантските строежи на следващите цивилизации. Такива са Голямата пирамида в Гиза и загадъчният Стоунхендж. И в двата грандиозни проекта са използвани структурни закономерности, които откриваме в матрицата от Варна.
Например по външния пе­риметър на Стоунхендж се намират 56 кръгли дупки, известни като дупките на Оубри". Точно 56 са и „пъпките" по контура на по-големия златен бик от Варненското съкровище. В самия център на комплекса във форма на подкова е разположена група от 5 трилита, т. е. пет по три грамадни камъка, сгло­бени като буквата П. „Подковата" е ограждала дъга от 19 сини камъка, които са били особено важни. Дъгата съответства на извивката под корема на малкия златен бик от Варна. Нещо повече - броят на „пъпките" по контура на тази част от бика е точно 19...
Тези и други съответствия могат да бъдат обосновани по-подробно: това е една от целите на изследователския проект „Архео-Логика на свещеното знание". Колкото и парадоксално да звучи, златните бикове от Варна може би са миниатюрен прототип на Стоунхендж, или най-малкото са имали сходни научни функции.
Колкото до Голямата пирамида от Гиза ще отбележа само някои по-характерни съответствия. Височината й е 1 46,608 м, което е 56 по (Ф на квадрат). Тук ф е числото на фибоначи 1,618. От друга страна, камерата на фараона има два отдушника, т. е. канали, които извеждат навън. Единият е с поглед на север, под 30 градуса, към звездата Алфа от Дракон. Другият гледа на юг под 45 градуса, към съзвездието Орион. Точно такива ъгли се получават и при по-големия златен бик: ако свържем върха на опашката с перпендикуляр към основата на фигурата, ъгълът е 30 градуса. Ако пък свържем върха на муцуната със същия перпендикуляр, ъгълът е 45 градуса.
Убедени сме, че не става въпрос за случайни съвпадения. Налице е принципно съвпадение между историческото и логическото развитие на познанието. В този процес Първата европейска цивилизация трябва тепър­ва да се преоткрива. Това изисква не просто пренареждане на фактите, а истинска революция на смисъла.
Изгревът на европейското научно мислене е свързан именно с цивилизацията от Варна. За мнозина това мо­же да е неочаквано и дори неприемливо поради ненаучни предубеждения. Но както казват рицарите тамплиери - истинската светлина идва от изток.

Могат да се открият лю­бопитни съвпадения   В броя и под­редбата   на дупчиците и пъпчицитепо двата злат­ни бика, открити    във Варненския некропол (вляво). Може би предметът     на снимката вдясно е служил за бърза ориентация в пространството.
Публикации
 
 
 • Свещеното знание на първата цивилизация

  Прогресията на Фибоначи и аритметични операции има в предметите на Варненското златно съкровище

  В света кипи една гигантска далавера, наречена “тероризъм и борба с него”

  България има нужда от национална гвардия

  Тероризмът след Мадрид - 2004 - нови предизвикателства и
противодействие